Thumb 1e58e2741c2da4564bdaeb9b6f518beb9556c862
7666477a887b81db6bb901b05c31aa975c79b931

Rebecca van Gestel-Glas

Ik collecteer omdat:

Ik zelf in september 2015 de diagnose Glioblastoma Multiforme Graad 4 heb gekregen.

0

donaties

€ 0

ingezameld