Thumb 63518f4a72b36e52ea390b85f9e9ddb13017ab06
7666477a887b81db6bb901b05c31aa975c79b931

Lobke van Kraay

Ik collecteer omdat:

Ik van dichtbij meemaak hoe slopend deze rotziekte is en ik graag wil dat er meer onderzoek naar de bestrijding van hersentumoren komt...

21

donaties

€ 185

ingezameld